Podmienky účasti - FITCAMP

PORIADOK A PODMIENKY ÚČASTI NA UDALOSTI 

„FITCAMP“

 

Tento Poriadok a podmienky účasti na udalosti „FITCAMP“ („Poriadok“) upravujú práva a povinnosti medzi organizátorom udalosti „FITCAMP“, organizátorom poverenými osobami a účastníkmi na tejto udalosti. Na vzťah medzi Organizátorom a Účastníkom sa v rozsahu, v akom si vzájomne neodporujú, vzťahujú  Obchodné podmienky Organizátora dostupné na https://www.zdravieikrasa.sk/informacie/obchodne-podmienky/, a to najmä s ohľadom na zakúpenie vstupenky a uzavretie kúpnej zmluvy k vstupenke, dodacie a platobné podmienky, kúpnu cenu, nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na zakúpenom tovare, reklamačný poriadok a podmienky vybavenia reklamácií, odstúpenia od zmluvy, podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a ochrany osobných údajov.

 

 

 • VÝKLAD POJMOV

 

  1. Organizátor“ – Organizátorom sa rozumie organizátor udalosti „FITCAMP“, ktorým je spoločnosť MY PROPERTY s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 50 515 446, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 117082/B.
  2. FITCAMP“ – FITCAMP je spoločenská akcia športovo-kultúrneho charakteru, prestavujúca služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa Organizátor zaväzuje poskytnúť Účastníkovi počas doby trvania udalosti FITCAMP. Programový obsah udalosti FITCAMP spočíva najmä v tréningových jednotkách a nadväzujúcom kultúrnom programe pod dohľadom odborníkov a profesionálnych trénerov za účelom spoločných tréningov pod metodikou tréningového procesu a ďalších športovo-zábavných akcií podľa stanoveného programu FITCAMP.
  3. Účastník“ - je fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa udalosti FITCAMP a za týmto účelom zakúpila vstupenku na FITCAMP prostredníctvom e-shopu Organizátora (https://www.zdravieikrasa.sk/fit-and-camp/) a odoslala on-line objednávku vstupenky a následne sa v stanovenom termíne dostavila na miesto konania FITCAMP, kde sa vo vzťahu k Organizátorovi preukázala zakúpenou vstupenkou na účely oprávnenej účasti na FITCAMP. Osoba mladšia ako 18 rokov môže byt Účastníkom iba za predpokladu, že pred svojou účasťou na FITCAMP predloží Organizátorovi písomný súhlas rodiča /zákonného zástupcu s účasťou. 
  4. Poverená osoba“ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu s Organizátorom zaisťuje pre Organizátora určité činnosti pri organizácií a realizácií FITCAMP, vrátane trénerov.
  5. Program“ - harmonogram obsahujúci kompletný prehľad časov a činností počas doby trvania FITCAMP, ktorý je dostupný najmä na https://www.zdravieikrasa.sk/fit-and-camp/.
  6. Doba trvania“ - FITCAMP sa začína okamihom príjazdu a ohlásením Účastníka Poverenej osobe podľa času v Programe. Ukončenie Kempu nastáva podľa určeného času v Programe okamihom riadneho odhlásenia Účastníka u Poverenej osoby.
  7. Akcie“ – sú nimi najmä spoločné tréningy, zábavné aktivity, odpočinok, stravovanie a spánok, prednášky či iné akcie, uvedené v Programe a to po Dobu trvania, vrátane prestávok medzi jednotlivými akciami.

 

 

 • ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

  1. Účastník sa v rámci FITCAMP v súlade s Programom a pokynmi Organizátora a Poverených osôb spoločne s ďalšími Účastníkmi aktívne zúčastňuje tréningov pod vedením trénerov, prednášok a ďalších Akcií konaných v Dobe trvania.
  2. Účastník je povinný sa zúčastniť sa na všetkých Akciách v rámci FITCAMP tak ako je uvedené v Programe, pokiaľ Organizátor alebo Poverené osoby neustanovia inak.
  3. Účastník je povinný dodržiavať pokyny Poverených osôb, ktoré nad ním počas trvania Akcie v rámci FITCAMP vykonávajú dohľad, ako aj všetky ďalšie pokyny Organizátora a Poverených osôb v súvislosti s FITCAMP.
  4. Účastník je povinný dodržiavať právne predpisy, normy slušného správania a zásady fair-play a udržiavať poriadok a čistotu v izbách, spoločenských miestnostiach, hygienických zariadeniach a na športoviskách.
  5. Účastník jen povinný bezodkladne informovať Poverenú osobu o úrazoch, zhoršení zdravotného stavu, či o svojich zdravotných obmedzeniach.
  6. Podmienkou účasti vo FITCAMP je riadne vyplnenie vstupného formulára a vyhlásenia o zdravotnom stave Účastníka, preukázanie vstupenky a v prípade osôb mladších ako 18 rokov aj písomného súhlasu rodiča /zákonného zástupcu s účasťou. Účastník FITCAMP je povinný dodržiavať počas celej doby účasti vo FITCAMP-e tento Poriadok.
  7. Účastník je oprávnený použiť vstupenku na jednorazový vstup na FITCAMP, t. j. je oprávnený použiť vstupenku len k účelu, na ktorý je určená. Predložením vstupenky pri vstupe na FITCAMP Účastník prejavuje svoj súhlas s pokynmi Organizátora a Poverených osôb na mieste podujatia a podmienkami, ktoré sa na tieto pokyny viažu a/alebo s nimi súvisia.
  8. Účastník je povinný na vyzvanie Organizátora resp. ním poverených osôb predložiť platný preukaz totožnosti a vstupenku na FITCAMP.
  9. Účastník je povinný informovať sa o FITCAMP, jeho prípadných zmenách a zrušení minimálne na internetovej stránke Organizátora prípadne sledovaním diania prostredníctvom verejnoprávnych médií a riadiť sa na podujatí všetkými organizačnými a bezpečnostnými pokynmi Organizátora a Poverených osôb a dodržiavať všetky právne predpisy. 
  10. V prípade porušenia organizačných a bezpečnostných pokynov Organizátora a Poverených osôb Účastníkom, ako aj v prípade porušenia právnych predpisov Účastníkom si Organizátor vyhradzuje právo vykázať Účastníka bez nároku na akékoľvek protiplnenia z miesta konania FITCAMP prípadne obmedziť jeho pohyb na mieste podujatia. Nárok Organizátora na náhradu škody voči Účastníkovi tým nie je dotknutý.
  11. K obmedzeniu alebo zrušeniu služieb poskytovaných na FITCAMP a/alebo v súvislosti s podujatím FITCAMP môže dôjsť v dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie, zdravotného stavu účinkujúcich (najmä trénerov a Poverených osôb), technických problémov Organizátora a jeho dodávateľov, bezpečnostných rizík ohrozujúcich návštevníkov podujatia FITCAMP a pod.

 

 

 • PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

 

  1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozsah Programu ako aj zrušiť niektoré Akcie alebo celý FITCAMP bez akéhokoľvek nároku Účastníkov voči Organizátorovi na zľavu alebo na vrátenie kúpnej ceny vstupenky alebo náhradu akýchkoľvek výdavkov spojených s ich účasťou na FITCAMP (ako napr. ubytovanie, cestovné, strava a pod.), resp. nároku na náhradu škody vzniknutej z tohto dôvodu Účastníkom, a to najmä v prípade nepriaznivého počasia a/alebo hrozby teroristického útoku, nariadenia príslušných orgánov verejnej moci, resp. existencie iného rizika ohrozenia zdravia, životov alebo rozsiahlych materiálnych škôd na majetku tretích osôb.
  2. Organizátor zverejní informáciu o zrušení FITCAMP alebo zmene rozsahu FITCAMP bezodkladne po tom, ako nastane skutočnosť a/alebo okolnosť, ktorá je dôvodom zrušenia FITCAMP alebo zmeny rozsahu FITCAMP.
  3. Organizátor nezodpovedá Účastníkom za škody spôsobené v dôsledku alebo v súvislosti s omeškaním podujatia FITCAMP, zrušením (nekonaním sa) FITCAMP z dôvodov uvedených vyššie alebo inými zmenami týkajúcimi sa FITCAMP.
  4. Organizátor nezodpovedá Účastníkom za nesprávne vytlačenie vstupeniek Účastníkmi, za nedoručenie vstupeniek prostredníctvom poštového podniku a/alebo kuriérskej služby v dôsledku zadania do objednávky nesprávnych a/alebo neúplných údajov potrebných pre doručenie zásielky, v dôsledku pochybenia poštovného podniku a/alebo kuriérskej služby alebo v dôsledku skutočnosti, že adresát je neznámy, resp. že sa nezdržuje na adrese doručenia v čase doručenia.
  5. Organizátor zodpovedá za vady v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

 

 • REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

 

  1. V súvislosti s reklamáciami sú Účastníci povinní postupovať v zmysle Reklamačného poriadku uvedeného v čl. 8 Obchodných podmienok, ktoré sú dostupné na https://www.zdravieikrasa.sk/informacie/obchodne-podmienky/, zákona č. 102 /2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov , zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, prípadne iných relevantných právnych predpisov.
  2. V prípade sťažností a podnetov je možné kontaktovať Organizátora e-mailom na e-mailovú adresu: info@zdravieikrasa.sk alebo písomne na adresu: MY PROPERTY s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača.

 

 

 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

  1. Zúčastnením sa na podujatí môže dôjsť k spracúvaniu osobných údajov Účastníka Organizátorom, a to k zachyteniu podobizne Účastníka, vyhotovovaniu fotografií a k ich zverejneniu v médiách (vrátane obecných novín), na webovom sídle a sociálnych sieťach Organizátora. Toto spracúvanie osobných údajov je založené na oprávnenom záujme Organizátora, ktorý spočíva v informovaní verejnosti o uskutočnení podujatia FITCAMP. Organizátor uchováva osobné údaje na základne nášho oprávneného záujmu, kým neodpadne dôvod ich spracúvania.
  2. Účastník má ako dotknutá osoba právo:
   1. na prístup k svojim osobným údajom;
   2. na opravu nesprávnych osobných údajov,
   3. na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,
   4. namietať spracúvanie svojich osobných údajov,
   5. na výmaz osobných údajov,
   6. na prenosnosť údajov, pokiaľ bude takýto prenos technický možný,
   7. podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
  3. Účastník má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Organizátora. Organizátor nesmie ďalej spracúvať tieto osobné údaje Účastníka, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Účastníka, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  4. Účastník si môže uplatniť svoje práva u Organizátora zaslaním emailovej správy, písomnej žiadosti, osobne na našej adrese sídla alebo na mieste konania podujatia FITCAMP.
  5. Osobné údaje Účastníka môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané: fotograf, poskytovateľ marketingových služieb. Osobné údaje Účastníka nie sú prenášané žiadnemu subjektu z tretích krajín mimo EÚ.
  6. Bližšie podmienky ochrany osobných údajov sú upravené v Ochrane osobných údajov zákazníkov, ktoré Organizátor sprístupnil na webovej stránke svojho e-shopu https://www.zdravieikrasa.sk/informacie/ochrana-osobnych-udajov-zakaznikov/.  V prípade potreby bližších informácii ohľadne ochrany osobných údajov je taktiež možné kontaktovať Organizátora alebo zodpovednú osobu emailom na: info@zdravieikrasa.sk.

 

 

 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

  1. Organizátor je oprávnený meniť a dopĺňať tento Poriadok. Organizátor je povinný zmenený Poriadok zverejniť vždy na svojej internetovej stránke https://www.zdravieikrasa.sk/fit-and-camp/ najneskôr ku dňu účinnosti jeho zmeny.
  2. Na právne vzťahy súvisiace s predajom vstupeniek na podujatie FITCAMP sa podporne vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodných podmienok Organizátora dostupných na https://www.zdravieikrasa.sk/informacie/obchodne-podmienky/ a právne predpisy, ktorými sú najmä zákon č. 102 /2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov , zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, prípadne iné relevantné právne predpisov.
  3. Tento Poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 26.08.2020.