Obchodné a reklamačné podmienky spoločnosti unique products s.r.o.

 

Úvodné ustanovenie
Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť unique products sro, so sídlom Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 - Nové Mesto, IČO: 08062277, zapísaná v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka číslo: 312334 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorý môže byť spotrebiteľom alebo podnikateľom. Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k tovaru a odovzdania tohto tovaru kupujúcemu na strane jednej a úhrada kúpnej ceny a prípadných ďalších nákladov súvisiacich s kúpou tovaru predávajúcemu na strane druhej (ďalej len "kúpna zmluva"). Ponuka tovaru, ako aj ďalšie súvisiace informácie sú k dispozícii na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho s adresou www.zdravieikrasa.sk.

Kto je predávajúcim?
Obchodná spoločnosť zapísané v obchodnom registri Mestským súdom v Prahe
Oddiel C, vložka číslo: 312334
Telefón: +421 907 393 218
E-mail: info@zdraviikrasa.cz

Kontaktné údaje predávajúceho:
unique products s.r.o.
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 - Nové Mesto
IČO: 08062277
DIČ: CZ08062277
elektronický obchod predávajúceho je prevádzkovaný na internetovej stránke s adresou www.zdravieikrasa.sk

Bankové spojenie predávajúceho, účet v EUR:
Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2901843119/2010
IBAN: CZ7820100000002901843119
SWIFT / BIC kód: FIOBCZPPXXX

Bankové spojenie predávajúceho, účet v Sk:
Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2901615386/2010
IBAN: CZ3920100000002901615386
SWIFT / BIC kód: FIOBCZPPXXX

Kto je dozornou inštitúciou?
Slovenská obchodná inšpekcia (ČOI)
Inšpektorát pre Bratislavský kraj a Hl. m. Prahu
Štěpánská 44, 110 00 Praha 1 - Nové Mesto
tel.č.: +420 222 703 404, email: praha@coi.cz, ID dátové schránky: p2fdz5j
https://www.coi.cz/
https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/poradenska-cinnost/

Kto je spotrebiteľom?
Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. Alebo tiež fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník"), zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

Kto je podnikateľom?
Podnikateľom sa rozumie:
- osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.
Podnikateľom sa tiež pre účely obchodných a reklamačných podmienok rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach pre podnikateľov.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi obchodnými a reklamačnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Objednávku nemožno technicky podať bez reálnej možnosti zoznámenie sa s týmto obchodnými a reklamačnými podmienkami. Kupujúci preto podaním objednávky okrem iného potvrdzuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami zoznámiť ešte pred odoslaním objednávky a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších spoločností, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade zmluvou stanovené inak.
Kópiu obchodných a reklamačných podmienok dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenie objednávky na ním zadanú e-mailovú adresu v rámci vyplňovaní objednávky na internetovej stránke www.zdravieikrasa.sk. Faktúru obsahujúce základné údaje kúpnej zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane kupujúci formou e-mailu. Kupujúci s týmto súhlasí. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej forme je možné využiť náš kontaktný formulár, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke www.zdravieikrasa.sk.

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dojednajú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmie byť v rozpore s platnou právnou úpravou Českej republiky, od ktorej sa nemožno odchýliť (skrátenie lehoty na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľa a pod.). V prípade rozporu má prednosť právna úprava Českej republiky, od ktorej sa nemožno odchýliť.

1.2. Doplnková zmluva sa pre účely týchto obchodných a reklamačných podmienok je zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo mu je poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcia platí do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu na príslušnom súde.

1.6. E-shopom, elektronickým obchodom predávajúceho alebo elektronickým informačným systémom predávajúceho sa rozumie verejne dostupný elektronický systém (webová aplikácia či inak internetová stránka), prostredníctvom ktorého môže návštevník vykonať objednávku tovaru alebo služieb a uzavrieť kúpnu zmluvu s predávajúcim.

 

 1. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

2.1. Ponuku v zmysle ust. § 1731 Občianskeho zákonníka podáva kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorý obsahuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v tejto objednávke (ďalej len "objednávka"). Po odoslaní objednávky predávajúcemu sa stáva objednávka pre kupujúceho záväznou a neodvolateľnou, právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy tým nie je dotknuté.

2.2. Následne po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu zadanú v rámci vyplnení objednávky automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len "potvrdenie o doručení objednávky"). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka. Potvrdenie o doručení objednávky nie je akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, resp. objednávky.

2.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len "akceptácie objednávky"). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého nákup je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a / alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kam má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru kupujúcemu, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.), prípadne aj iné údaje.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval či v týchto obchodných a reklamačných podmienkach informuje pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 1. a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charakteru služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 2. b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušné podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v úvodných ustanoveniach týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 3. c) o telefónnom čísle predávajúceho ao ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä o adrese jeho elektronickej pošty, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v úvodných ustanoveniach týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 4. d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v úvodných ustanoveniach týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 5. e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daniach alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, tak o spôsobe, ktorým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovnom a iných nákladoch a poplatkoch, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci bude povinný na ich úhradu, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 6. f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovanie reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušné podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 7. g) o informáciu o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupu pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 8. h) o poskytnutie formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10. a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 9. i) o povinnosti kupujúceho znášať náklady na vrátenie tovaru v zmysle ust. § 1820 ods. 1 písm. g) Občianskeho zákonníka informuje predávajúci kupujúceho v čl. 10. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 10. j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia v zmysle ust. § 1849 Občianskeho zákonníka informuje predávajúci kupujúceho v čl. 10. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 11. k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informuje v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 12. l) o poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby v zmysle ust. § 1811 ods. 2 písm. f) Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 13. m) o právach zo záruky a ďalších podmienkach pre uplatňovanie týchto práv v zmysle ust. § 1811 ods. 2 písm. f) Občianskeho zákonníka, ako aj o informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ak sa takáto pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 14. n) s dĺžkou trvania zmluvy, pokiaľ ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú, pokiaľ ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj o informáciu o podmienkach ukončenia zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 15. o) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pokiaľ z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 16. p) o povinnosti kupujúceho zaplatiť zálohu alebo poskytnúť inú finančnú záruku na žiadosť predávajúceho ao podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, pokiaľ z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 17. r) o funkčnosti digitálneho obsahu vrátane uplatniteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné, informoval v zmysle ust. § 1811 ods. 2 písm. h) Občianskeho zákonníka na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 18. s) o súčinnosti elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, sú podnikateľmi známe alebo o ktorých možno logicky očakávať, že by mu mohli byť známe, ak je to vhodné, informoval v zmysle ust. § 1811 ods. 2 písm. h) Občianskeho zákonníka na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 19. t) o existencii, spôsobe a podmienkach mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov vrátane údaje, či sa možno obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru informoval v zmysle ust. § 1811 ods. 2 písm. j) Občianskeho zákonníka na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 20. u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony opísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 21. v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, kedy si ju kupujúci písomne ​​vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 22. w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzavretie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.7. Ak je kupujúci podnikateľom, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Podnikatelia musia nakupovať cez nákupný košík pre právnické osoby / osoby samostatne zárobkovo činné ( "objednávate ako firma?"). Z dôvodu kurzových zmien sa cena tovaru môže líšiť v nákupnom košíku pre podnikateľov od pôvodnej ponúkanej ceny na e-shope predávajúceho. Na kupujúceho, ktorý je podnikateľom, sa nevzťahuje zákonná ochrana spotrebiteľa. Kupujúci, ktorý je podnikateľom nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní a vrátiť plnú sumu za tovar. Jediná možnosť na vrátenie tovaru pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom, je ihneď pri jeho prevzatí, za podmienky, že tovar vykazuje zjavné známky poškodenia. Podnikateľ musí v takom prípade zoznámiť predávajúceho s touto skutočnosťou bezodkladne, najneskôr však do 1 pracovného dňa odo dňa doručenia tovaru.

2.9. Osobitné pravidlá pri predobjednávke. V prípade predobjednávky tovar kupujúcim je cena takéhoto tovaru len predbežná. Výsledná cena tovaru sa môže líšiť. O zmene ceny bude predávajúci kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru predávajúcim. Prípadný rozdiel medzi zaplatenou odhadovaná cena a kúpnou cenou bude predávajúcim vrátený, alebo kupujúcim doplatený pred doručením tovaru, pokiaľ sa kupujúci nerozhodne predobjednávku zrušiť. Predávajúci si pri tovare, ktorý je možné predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (tj. Pri viac ako 14 dňoch) má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak sa zmenili okolnosti, z ktorých vychádzal predávajúci v okamihu predobjednávky tovaru kupujúcim do takej miery, že od predávajúceho nebude možné rozumne požadovať, aby bola predobjednávka záväzná, má predávajúci právo predobjednávku zrušiť, a zároveň o tom informovať kupujúceho.

 

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

 1. a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu po čas dopravy,
 2. b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. c) ihneď po uzatvorení kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom, českom a anglickom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Pokiaľ z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku. Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, že kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy, resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkaný predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to na bankový účet, z ktorého platbu prijal.

 

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.2. Kupujúci je povinný:

 1. a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
 2. b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

 

 1. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená u každého tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu.

5.2. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky (spôsoby platby) v rámci objednávky z Českej republiky:

 1. a) online platba vopred bankovým prevodom,
 2. b) platba cez internetové rozhranie banky (on-line platba kartou),
 3. c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka dopravca) - za tento spôsob platby je predávajúci oprávnený fakturovať kupujúcemu náklady, ktoré mu s týmto spôsobom platby vzniknú,
 4. d) platba na faktúru so splatnosťou.

5.3. Predávajúci zaisťuje či sprostredkúva nasledujúce spôsoby dodanie objednávky v rámci Českej republiky:

 1. a) zasielanie prepravnou službou (prostredníctvom kuriérskej služby),
 2. b) zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu - dobierka.

5.4. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky (spôsoby platby) v rámci objednávky zo zahraničia:

 1. a) platba cez internetové rozhranie banky (on-line platba kartou).

5.5. Predávajúci zaisťuje či sprostredkúva nasledujúce spôsoby dodanie objednávky do zahraničia:

 1. a) zasielanie prepravnou službou (prostredníctvom Zásilkoven - kuriér na adresu).

5.6. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade platby podľa bodu 5.2 písm. d) tohto článku obchodných a reklamačných podmienok vznikne povinnosť predávajúceho dodať vec kupujúcemu až po zaplatení faktúry. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnuté dodatočnej primeranej lehote. Pokiaľ predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.7. V prípade požiadavky kupujúceho o zaslanie tovaru do zahraničia podľa bodu 5.5. písm. a) tohto článku obchodných a reklamačných podmienok má predávajúci právo fakturovať kupujúcemu cenu dopravy do zahraničia. Cenník dopravy do zahraničia a krajiny, do ktorých predávajúci doručuje do zahraničia je zverejnený na webovej stránke predávajúceho.

5.8. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.9. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom tak, ako farebný odtieň bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

5.10. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len "Miesto"). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnutý v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len "Časový rozsah").

5.11. V prípade, že predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručenie a odovzdanie tovaru . Tretia osoba oprávnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom dodania tovaru kupujúcemu. Dodaním tovaru kupujúcemu sa rozumie doručenie tovaru na Miesto, jeho prevzatí kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručenie a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim. Doručením sa potom myslí objektívne možnosť kupujúceho prevziať tovar, ktorá nastáva momentom, kedy sa tovar dostane do sféry dispozície kupujúceho.

5.12. Ak bude potrebná dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo podľa skutočných nákladov na pokus o neúspešnej doručenia tovaru na Miesto s čím dáva kupujúci výslovný súhlas.

5.13. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovaciu podmienkou, že ak kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle bodu 4.2 týchto obchodných podmienok v lehote 15 dní od výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vráti alebo nahradí všetky prijaté plnenia a predávajúci nadobúda právo voľne nakladať s objednaným tovarom.

5.14. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a / alebo ak zásielka nie je kompletný (nižší počet kusov tovaru, resp. Chýba objednaný tovar alebo jeho časť) je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle článku. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu nesie predávajúci za splnenie podmienky, že sa vada preukáže, resp. že bolo dodaný tovar naozaj chybné.

5.15. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od dopravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodný zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravnej služby alebo poškodenie tovaru zavinené prepravnou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka dopravné služby.

5.16. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v prvej vete bodu 5.6. tohto článku obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

 1. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzatvorenie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzavretiu kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci dostal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Predávajúci v takomto prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledovné:

- cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. Nezohľadňuje nákupnú cenu);

- u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna alebo viac číslic;

- zľava na tovar presahuje viac ako 50% bez toho, aby tovar bol súčasťou zvláštne marketingové kampane či výpredajové akcie označené špeciálnym symbolom.

Predávajúci upozorňuje, že informačný systém predávajúceho uvádza i pri tovare sa zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že ide o tovar zľavnené, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zľavnené alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho a informáciu o správnosti ceny si overiť.

Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po určený čas.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar predávajúci ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jeho e-shopu alebo cenu nezáväzne odporúčanú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, ak došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitia platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude kupujúci informovaný.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru dobierkou v mieste dodania tovaru, platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

6.4. V prípade, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru, resp. splatnosti vystavenej faktúry.

6.6. V prípade, že kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatenie kúpnej ceny za tovar faktúrou, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie či odovzdanie tovaru kupujúcemu.

6.7. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovar nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

 1. Prevod vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom Mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho, a to za splnenie podmienky zaplatenia kúpnej ceny vr. akékoľvek ďalšie náklady (napr. ceny dopravy).

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu povereného doručiť tovar. V prípade, že tovar neprevezme včas, tak prechádza nebezpečenstvo škody na tovare dňom, kedy predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom.

 

 1. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1. Práva a povinnosti ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka.

8.2. Ak plní predávajúci za odplatu kupujúcemu, je zaviazaný plniť bez vád s vlastnosťami vymíněnými alebo obvyklými tak, aby bolo možné použiť predmet plnenia podľa zmluvy, a ak je stranám známy, aj podľa účelu zmluvy.

8.3. Ak je splnené vadne, má kupujúci práva z chybného plnenia. Vec je chybná, ak nemá vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 občianskeho zákonníka. Za chybu sa považuje aj plnenie iné veci. Za chybu sa považujú aj vady v dokladoch potrebných pre užívanie veci.

8.4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 1. a) má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 2. b) sa tovar hodí k účelu, ktorý predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 3. c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 4. d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 5. e) vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

8.5. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť.

8.6. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží:

 1. a) u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
 2. b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
 3. c) u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo
 4. d) ak to vyplýva z povahy veci.

8.7. Ak nemá tovar vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád súčasne sa vyskytujúcich na tovar. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

8.8. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovar alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

8.9. Ak je vada odstrániteľná, môže sa kupujúci domáhať buď opravy alebo doplnenie toho, čo chýba, alebo primeranej zľavy z ceny. Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu vec riadne užívať, môže nadobúdateľ buď odstúpiť od zmluvy, alebo sa domáhať primeranej zľavy z kúpnej ceny.

8.10. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Kupujúci nemá práva z chybného plnenia, ak ide o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení zmluvy.

8.11. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.

8.12. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo

 1. a) na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci,
 2. b) na odstránenie vady opravou veci,
 3. c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 4. d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Nezvolí Ak kupujúci svoje právo včas, má práva podľa § 2107 Občianskeho zákonníka.

8.13. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

8.14. Pri dodaní nové veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú.

8.15. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí,

 1. a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,
 2. b) použil Ak kupujúci vec ešte pred objavením vady,
 3. c) nespôsobil Ak kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
 4. d) predal Ak kupujúci vec ešte pred objavením vady, spotreboval ak ju, alebo pozmenil ak vec pri obvyklom použití; stalo Ak sa tak len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

8.16. Neoznámil Ak kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Reklamačný poriadok

8.17. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach z chybného plnenia, ktorá mu vyplývajú z predmetných ustanovení občianskeho zákonníka (pozri bod 8.1. Až 8.16 obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušné podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť sa s nimi oboznámiť v čase pred odoslaním objednávky.

8.18. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.19. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8, bod 8.17. a nasl. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 1811 ods. 2) písm. f) Občianskeho zákonníka v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušné podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich znenia.

8.20. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.21. Kupujúci má právo uplatniť u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, a to spotrebiteľ v lehote 24 mesiacov od prevzatia spotrebného tovaru a predávajúci v lehote 12 mesiacov od prevzatia spotrebného tovaru. V prípade potravín, nápojov, doplnkov stravy alebo iných výrobkov s dátumom trvanlivosti je potrebné uplatniť právo z chybného plnenia do uplatňovania alebo minimálnej trvanlivosti, prípadne do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, ak sú zo strany kupujúceho dodržané podmienky pre skladovanie tovaru a pokiaľ nebolo tovar otvorené.

8.22. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na odbernom mieste (sídlo predávajúceho) unique products s.r.o., so sídlom Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 - Nové Mesto v súlade s ust. § 13 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej tiež ako "Zákon") tak, že doručí tovar na odberné miesto predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť svoje právo z chybného plnenia (ďalej len "Oznámenie o uplatnení reklamácie") napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielanie na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv z chybného plnenia uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len "určená osoba"). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

8.23. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktoré je možné doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. a) doručenie Oznámenie o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 2. b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
 3. c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné pre riadne vybavenie reklamácie.

8.24. Ak je predmetom reklamácie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodu 8.23 ​​písm. a) až c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy bola vykonaná prehliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezaistí vykonanie prehliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenie o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenie o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

8.25. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. Vo forme e-mailu alebo v listinnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamovaný vady tovaru a uviesť, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Doklad o vybavení reklamácie musí obsahovať dátum a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

8.26. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv z chybného plnenia uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv z chybného plnenia uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 19 ods. 3) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.27. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezchybný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.28. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca lehoty na uplatnenie práva z chybného plnenia,
 2. b) ak je chybou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 3. c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 4. d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého užívanie tovaru,
 6. f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a / alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 7. g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 8. h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 9. i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
 10. j) ak zásielka nie je kompletný, resp. pokiaľ ide o chybu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovia predávajúcemu v súlade s bodom 5.14. týchto obchodných a reklamačných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať iba ak kupujúci preukáže, že reklamovaný vady mal tovar už v čase jeho prevzatí kupujúcim.

8.29. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.30. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo prepravnej služby.

O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.31. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.32. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

 1. a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 2. b) predávajúci vadný tovar vymení.

8.33. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.7 . týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 2. b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

8.34. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Oznámenie o uplatnení reklamácie a v potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.22. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

8.35. Na účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

8.36. Na účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.37. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, kedy využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.22. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumuje a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

8.38. Ustanovenie čl. 8 ods. 8.1. až 8.38. týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatí pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 ods. 1) písm. a) Zákona.

Záručná doba

8.41. Záručná doba pre kupujúceho spotrebiteľa je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená kratšia záručná doba. V prípade potravín, nápojov, doplnkov stravy alebo iných výrobkov s dátumom trvanlivosti je záručná doba do uplatňovania alebo minimálnej trvanlivosti, prípadne do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, ak sú zo strany kupujúceho dodržané podmienky na ich skladovanie a pokiaľ nebolo tovar otvorené . Výnimkou je to tovar, u ktorého sa uvádzania minimálnej trvanlivosti nevyžaduje právnymi predpismi (čerstvé ovocie a zelenina, pekárenské výrobky určené na spotrebu do 24 hodín po výrobe, žuvačky, limonády, ovocné šťavy, liehoviny a ostatné alkoholické nápoje s obsahom alkoholu 10 a viac objemových percent pod.) a tie potraviny, nápoje alebo doplnky stravy, ktoré sú pri splnení ďalších zákonných podmienok ponúkané po uplynutí minimálnej trvanlivosti s označením ako uplynulá - u týchto výrobkov je kupujúci oprávnený uplatniť svoje práva zo záruky najneskôr deň po kúpe, ak predávajúci výslovne nestanovuje inak. Toto ustanovenie sa použije primerane u zuživatelných vecí, na ktorých je vyznačená doba najkratšia trvanlivosti, prípadne u vecí podliehajúcich skaze, na ktorých je vyznačená doba, po ktorú je možné vec použiť. V prípade, že Kúpna zmluva, záručný list či obal tovaru určujú rozdielne dĺžky záručnej doby, platí doba z nich najdlhší.

8.42. Záručná doba pre kupujúcich podnikateľov je 12 mesiacov, odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená kratšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je tovar, u ktorého bola uplatnená záruka, doručené poštou alebo prepravnou službou zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutie reklamácie je dátum prijatia od prepravcu alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; doporučujeme tovar poistiť.

8.43. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.44. Podmienky pre vybavenie reklamácií tovaru zakúpených podnikateľmi. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis. Ak bola reklamácia tovaru vybavená výmenou tovaru za nový, predlžuje sa lehota na uplatnenie práva z chybného plnenia predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala byť reklamácia vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (tj. Spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie), je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie vo výške 0,5 € za deň vrátane DPH. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať, ak to účel a povaha veci pripúšťa. O zamýšľanom predaji veci bude predávajúci kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Pokiaľ dôjde k predaju nevyzdvihnuté veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí kupujúci uplatniť u predávajúceho.

 

 

 1. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho spracovania, vybavenie a doručenie objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, kontaktné číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho spracovania, vybavenie a doručenie objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ (pokiaľ mu bolo pridelené), kontaktné číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v pravej hornej časti "Môj účet".

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle článku 6 ods. 1) písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ( ďalej len "Nariadenie"), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracovávať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, pretože spracovanie osobných údajov kupujúceho bude vykonané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracovávanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie môže predávajúci po doručenie objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracovávať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o súvisiacich produktoch, zľavách a akciách na súvisiacich výrobkoch, resp. službách.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Predávajúci prehlasuje, že v súlade s čl. 5 odsek 1 písm. a) a písm. b) nariadenie, bude osobné údaje kupujúceho získavať výhradne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8. Predávajúci prehlasuje, že na iné účely, než je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy zvlášť na adekvátnom právnom základe a zároveň zaistí, že sa tieto osobné údaje budú spracovávať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

9.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 1. a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
 2. b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
 3. c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracovania osobných údajov,
 4. d) že požadované osobné údaje pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
 5. e) ak sa spracovanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenie, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
 6. f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 7. g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá pre jej určenie,

9.10. Predávajúci prehlasuje, že bude spracovávať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje v Nariadenie ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

 1. a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupca predávajúceho,
 2. b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
 3. c) účely spracovania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracovania,
 4. d) ak sa spracovanie zakladá na článku. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
 5. e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 6. f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
 7. g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá pre jej určenie,
 8. h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovávanie alebo práva namietať proti spracovávanie ako aj práva na prenosnosť údajov,
 9. i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 10. j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky takéto označenie, vady tovaru podľa bodu 8.22. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumuje a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

8.38. Ustanovenie čl. 8 ods. 8.1. až 8.38. týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatí pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 ods. 1) písm. a) Zákona.

 

9.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

9.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzatvorenej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledujúcim tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

 

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, SR, IČO: 36631124,

Slovenskú Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SR, IČO: 31329217,

DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava - Rača, IČO: 47 927 628,

ComGate, s.r.o., so sídlom Nádražná 2031/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 44 465 009.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami za cenu, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim .

10.2. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 1829 ods. 1) písm. a) Občianskeho zákonníka v lehote 14 dní.

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4. Lehota k odstúpeniu od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. a) tovar objednaný kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z niekoľkých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 10.2. tohto článku týchto obchodných a reklamačných podmienok.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a / alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.8. Pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, vypúšťa sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatia tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak sa odovzdal tovar na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar nepoškodený, nezašpiněné, kompletný, nepoužívané. Predávajúci žiada kupujúceho, aby mu doručil tovar vrátane kompletnej dokumentácie v originálnom obale.

10.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, než mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslania tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

10.13. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá podnikateľovi iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb, bez kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peněžena prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý bol používaný, je poškodené alebo neúplné, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

 1. a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru,
 2. b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.16. V súlade s ust. § 1837 Občianskeho zákonníka nemôže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy:

 1. a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 2. b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
 4. d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 5. e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 6. f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 7. g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 8. h) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 9. i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 10. j) o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 11. k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
 12. l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

10.17. Ustanovenie čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatí pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona. V zmysle ust. § 1840 ods. 1) Občianskeho zákonníka ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatí pre zmluvu o dodávke potravín, nápojov alebo iného tovaru bežnej spotreby dodávaného do spotrebiteľovej domácnosti alebo na iné miesto, ktoré spotrebiteľ určil.

10.18. Predávajúci upozorňuje a informuje kupujúceho v zmysle ust. § 1820 ods. 1 písm. g) Občianskeho zákonníka, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu priamo kupujúci. Pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku a objednaný tovar nemôže byť vrátiť poštou, nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru kupujúci. Maximálne náklady sú odhadované vo výške 1 100 Sk.

10.19. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ. Kupujúci podnikateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ zboží vykazuje zjavné poškodenia bezprostredne pri dodaní, alebo nezodpovedá dodanému tovaru čo do druhu a množstva. V prípade, že je kupujúci podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru a aktuálne ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je posúdený predávajúcim. V prípade, že predávajúci nedá kupujúcemu právo odstúpiť od zmluvy a ak sa nedohodnú predávajúci a kupujúci inak, bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pokiaľ bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo takého vrátenie spoplatniť, a to takú sumou, ktorá predávajúcemu vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutne vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, pokiaľ je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenie dobropisu priamo na predajni, bude príslušná suma vyplatená len osobám oprávneným konať za dotknutú právnickú osobu, tj. Štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou .

10.20. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim v prípade chyby ceny tovaru. Mimo prípadov stanovených zákonom je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim tak, že predávajúci kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje. Ak kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, budeme mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho.

10.21. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim z iných dôvodov. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

11.1. V prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov SR, najmä zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa.

11.4. Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo spotrebiteľ nie je s nákupom spokojný, odporúča predávajúci kupujúcemu, aby sa najskôr obrátil priamo na kupujúceho so žiadosťou o nápravu na kontakt uvedený tu: https : //www.zdravieikrasa.sk. V prípade sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim môže spotrebiteľ využiť tiež možnosti mimosúdneho riešenia sporu. Subjektom pre riešenie tohto sporu je Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz). Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov u Slovenskej obchodnej inšpekcie sa dozviete tu: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

11.5. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu tiež využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.7. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami zoznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Zaškrtnutie políčka nie je technicky možné bez objektívne možnosti zoznámenie sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.

11.8. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Platne uzavretá kúpna zmluva sa však riadi obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola kúpna zmluva uzatvorená. Platné znenie obchodných podmienok je umiestnené na internetovej stránke https://www.zdravieikrasa.sk.

 

Cenník dopravy tovaru do zahraničia

 

Pokiaľ si zákazník objedná tovar s miestom doručenia mimo územia Slovenskej republiky, Predávajúci je oprávnený faktúrova cenu za dopravu zo zahraničia nasledovne:

 

Krajina Cena dopravy v eur

Belgicko 30,04 €

Bulharsko 23,98 €

Dánsko 32,82 €

Estónsko 28,02 €

Fínsko 48,18 €

Francúzsko 39,76 €

Grécko 48,18 €

Holandsko 30,04 €

Chorvátsko 24,84 €

Írsko 39,54 €

Litva 28,02 €

Lotyšsko 28,74 €

Luxemburg 43 €

Nemecko 21,84 €

Poľsko 17,28 €

Portugalsko 48,18 €

Rakúsko 24,20 €

Rumunsko 20,96 €

Rusko 54,66 €

Slovinsko 23,12 €

Španielsko 48,18 €

Švajčiarsko 33,70 €

Švédsko 48,18 €

TALIANSKO 35,02 €

Ukrajina 30,90 €

Veľká Británia a Severné Írsko 35,22 €

 

unique products s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si prajete odstúpiť od zmluvy)

 

 

Adresát: unique products s.r.o., so sídlom Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 - Nové Mesto, IČO: 08062277, info@zdraviikrasa.cz, +421 907 393 218.

 

Týmto oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): ..............

 

Dátum objednania / dátum prijatia (*) ..............

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov (*) ...............

 

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov (*) ..............

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (*) (len, keď sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

..........................

 

Dátum ..................

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho - spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 

 1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

S výnimkami uvedenými v zákone alebo v obchodných podmienkach máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa kedy ste Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevzala tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu unique products sro, so sídlom Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 - Nové Mesto, IČO: 08062277, info@zdraviikrasa.cz, +421 907 393 218.

Pre tento účel možno použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.zdravieikrasa.sk v sekcii kontakty. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám okamžite potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvalom nosiči.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, než uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný spôsob doručenia ako najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutie. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude vykonaná rovnakým spôsobom, ktorý ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov či k vzniku ďalších nákladov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslania tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru nesiete Vy, a to v maximálnej odhadovanej výške 1 100 Sk.

 

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti

 

unique products s.r.o.

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie