Ochrana osobných údajov dodávateľov

V MY PROPERTY s.r.o., IČO :50515446 (ďalej len „my“) venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame predovšetkým o našich dodávateľoch, na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme predávať a aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

 1. Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú predovšetkým meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, popr. číslo preukazu totožnosti, pokiaľ navštívite náš areál, IČO a DIČ, pokiaľ ste podnikateľ;
 2. kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, hlavne e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručovanie a fakturačná adresa;
 3. údaje o našej spolupráci, ktorými sú predovšetkým údaje o tovare a službách, ktoré sme si u vás objednali, termín dodania a splatnosti vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách, údaje o plnení vašich zmluvných povinností a ich následná evaluácia, evidencia prípadných porušení zmluvných povinností;
 4. údaje o vašem správaní na našom portáli, hlavne odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia;
 5. údaje súvisiace s využitím call centra alebo návštevou našeho areálu, ktorými sú hlavne záznamy telefónnych hovorov s call centrom, identifikácia správ, ktoré nám zasielate, vč. identifikátorov, ako sú IP adresy, a nahrávky z kamerových systémov v areáli;
 6. bezpečnostné a systémové informácie, ktorými sa rozumejú hlavne vaše systémové prihlašovacie údaje, identifikačné údaje vecí a zariadení, ktoré vám boli zverené (napr. počítač, mobilný telefón, automobil), identifikácia vzdialeného pripojenia, informácie o prístupe k aplikáciam a systémom.
 7. Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu. Aké spracovanie môžeme prevádzať, závisí na tom, k akému účelu príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete – či ste len návštevníkom našeho webu, alebo nám dodávate nejaký tovar alebo služby. Vaše údaje môžeme tiež spracovávať, pokiaľ ste zástupcom našeho dodávateľa, pokiaľ s nami komunikujete alebo pokiaľ navštívite náš areál.

 1. Pokiaľ s nami uzavriete zmluvu
  Pokiaľ nám ako fyzická osoba dodávate nejaký tovar, služby alebo s nami spolupracujete iným spôsobom, spracovávame za účelom plnenia zmluvy vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o našej spolupráci.
  Ak nám dodávate nejaký tovar alebo služby ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe našeho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzavrení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.
  To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia našej spolupráce, znamená, že ich použijeme hlavne:
  • pre potreby prijatia tovaru alebo služieb, ktoré nám dodávate;
  • aby sme s vami mohli o spolupráci komunikovať, napríklad potvrdiť prijatie tovaru;
  • pre potreby platby za tovaru a služby;
  • v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite napr. pomocou call centra, ako je popísané v časti Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov.
 2. Pre tento účel osobné údaje používame po dobu dodávky služby, popr. po dobu trvania zmluvy s nami.
 3. Pokiaľ navštívite náš areál
  Pokiaľ navštívite náš areál alebo jeho okolie, budeme spracovávať nahrávku z kamerového systému, na ktorej môžete byť zachytení, a to na základe našeho oprávneného záujmu za účelom ochrany našeho i vašeho majetku a osôb pohybujúcich sa v areáli a jeho okolí, čo je súčasne náš oprávnený záujem.
  Pre tento účel osobné údaje uchovávame po dobu 14 dní. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.
 4. Pokiaľ využívate naše IT alebo navštívite niektorý z našich portálov
  • Využívanie súborov cookies a ďalších technológií
   Pokiaľ navštívite náš portál, do vašeho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vašeho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity v priebehu návštevy našeho portálu od chvíle, kedy do našeho portálu vstúpite, do okamihu, kedy z neho odídete. Vo chvíli, kedy zavriete okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa pokaždé, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vašeho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiach budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do vašeho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do vašeho zariadenia uložil náš portál. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.
   Niektoré cookies do vašeho zariadenia ukladá priamo náš portál. Tieto cookies nám pomáhajú:
   • identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami našeho portálu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu našeho portálu vám máme zobraziť, pokiaľ portál ponúka v danú chvílu viac variant;
   • so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil vaše pripojenie k našemu portálu a nejedná miesto vás;
   • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti našeho portálu.
  • Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našeho portálu. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, náš portál nemusí fungovať správne.
   Ďalej do vašeho zariadenia:
   • ukladáme cookies z našeho portálu, ktoré nám umožňujú:
   • sledovať návštevnosť našeho portálu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady;
   • zobrazovať vám rôzne varianty našeho portálu, pokiaľ testujeme nové funkcionality;
   • prispôsobovať pre vás obsah našeho portálu.
  • Pokiaľ využitie cookies nevypnete v nastavení vašeho webového prehliadača, budeme mať za to, že s využívaním cookies súhlasíte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím využívania cookies v nastavení vašeho webového prehliadača.
  • Využívanie osobných údajov návštevníkov našeho portálu
   Pokiaľ navštívite niektorý z našich portálov pre dodávateľov, spracovávame údaje o vašom správaní na našom portáli na základe našeho oprávneného záujmu za účelom:
   • získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť portál v budúcnosti vylepšiť; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie služieb našeho portálu;
   • vytváranie štatistík a prehľadov, hlavne sledovanie návštevnosti našeho portálu, jeho jednotlivých stránok; naším oprávneným záujmom je tu meranie využitia našeho portálu;
   • predchádzania útokov na náš portál a ohrozenie jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dát; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našeho portálu a bezpečnosť vašich dát.
  • Údaje o vašom správaní na našom portáli nezískavame len z cookies. Doplňujeme ich tiež o údaje:
   • IP adresa vašeho zariadenia (adresa vašeho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);
   • MAC adresa (adresa zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v miestnej sieti);
   • operačný systém vašeho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie;
   • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie;
   • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš portál.
  • Pro tieto účely osobné údaje používame po dobu 38 mesiacov, pričom po túto dobu údaje uchováváme len v pseudonymizovanej podobe. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.
 5. Pokiaľ využívate našu IT infraštruktúru, techniku alebo iný majetok
  Pokiaľ využívate našu IT infraštruktúru, predovšetkým potom naše zdielané úložiská, chatovacie nástroje a e-mailové systémy, našu výpočetnú techniku alebo iný majetok, spracovávame vaše osobné údaje tiež na základe našich oprávnených záujmov. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje súvisiace s našou spoluprácou a tiež bezpečnostné a systémové informácie, a to za účelom:
  • vnútornej kontroly a evidencie, hlavne evidencie pridelených pracovných pomôcok, kde je naším oprávneným záujmom zaistenie a kontrola riadneho plnenia všetkých vašich a našich povinností;
  • zaistenie bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zaistenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana našeho majetku; pre tento účel môžeme prevádzať monitoring niektorých priestorov a využívanie elektronických zariadení, informačných systémov a IT infraštruktúry;
  • zaistenie našich prevádzkových potrieb, kde je naším oprávneným záujmom prevádzka našich IT nástrojov.
 6. Pre uvedené účely spracovávame vaše osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu s vami. Pre účely ochrany našich právnych nárokov môžeme vaše osobné údaje uchovávať po dobu nevyhnutnú k realizácii práv a povinností plynúcich zo zmluvného vzťahu a po dobu trvania premlčacej lehoty nárokov vyplývajúcich alebo súvisiacich s týmto pomerom (v dĺžke až 15 rokov od ukončenia spolupráce) predĺžené o ďalší rok s ohľadom na ochranu našich právnych nárokov. V prípade zahájenia súdneho, správneho alebo iného riadenia môžeme spracovávať vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto riadení a zvyšnú časť premlčacej doby po ich skončení.
  Vaše identifikačné údaje môžeme tiež v primeranom rozsahu použiť na účely našej propagácie a posilovanie značky. Napríklad pre tento účel môžeme použiť fotografie z našich akcií usporiadaných pre našich partnerov a dodávateľov. Pre tento účel môžeme vaše osobné údaje uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu s vami predĺženú o dobu 4 roky.
  Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku podrobnejšie popísanú v podkapitole Právo vzniesť námietku proti spracovaniu. Pokiaľ využijete svoje právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, sme povinní vaše osobné údaje pre daný účel ďalej nespracovávať, iba ak v rámci vyšetrovania vašej námietky zistíme, že máme k tomuto spracovaniu závažné oprávnené dôvody. 
 7. Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov
  Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, hlavne prostredníctvom call centra, e-mailu, chatovacích nástrojov a sociálnych sietí, budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o našej spolupráci a údaje súvisiace s využitím call centra alebo návštevou našeho areálu na základe našeho oprávneného záujmu spočívajúcom v zlepšovaní vo vybavovaní vašich požiadaviek, kontrole riadneho plnenia našich záväzkov a zlepšovaní našich služieb za účelom:
  • vybavenie vašich požiadaviek; pokiaľ sme u vás niečo objednali a vaša požiadavka sa vzťahuje k spolupráci, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami;
  • evidencia vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;
  • preukazovanie, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. Keď touto cestou uzavierame spoluprácu, alebo vybavujeme reklamáciu;
  • ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.
 8. Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Proti spracovaniu na základe našeho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.
 9. Spracovanie pre vnútornú evidenciu a ochranu právnych nárokov
  Po ukončení našej spolupráce vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje súvisiace s našou spoluprácou ďalej uchováme na základe našeho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej doby 3 rokov a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade zahájenia súdneho, správneho alebo iného riadenia spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto riadení a zvyšnú časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho plnenia zmluvných záväzkov.
  Proti tomuto spracovaniu na základe oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.
 10. spracovanie pre plnenie našich právnych povinností
  I my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o našej spolupráci, a to z dôvodu dodržovania predovšetkým nasledujúcich zákonov:
  • zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník,
  • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty,
  • zákona č. 563/1991 Sb., o účtovníctve.
 11. Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 10 rokov.
 12. Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich predávame?

Všetky zmienené osobné údaje spracovávame my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a odpovedáme za ich riadne prevedenie.

Na spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú len podľa našich pokynov a pre účely, ktoré sú popísané v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje? Takýmito spracovateľmi sú:

 1. poskytovatelia cloudových služieb a ďalších dodávateľov technológií a podpory;
 2. poskytovatelia nástrojov pre správu a nahrávanie telefonických hovorov;
 3. poskytovatelia SMS komunikačných a chatovacích nástrojov, v prípade, kedy spracovávajú osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácie s vami;
 4. poskytovatelia služieb monitoringu príjmu a expedície tovaru a návštev v areáli;
 5. poskytovatelia bezpečnostného monitoringu spravujúci hlavne náš kamerový systém;
 6. externé účtovnícke spoločnosti.
 7. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci spolupráce alebo pri komunikácii s nami napríklad na call centre. Osobné údaje priamo od vás získavame tiež nahrávaním hovorov na call centre a kamerovým záznamom našeho areálu a jeho okolia.

 1. Predávanie údajov mimo EU

V rámci predania údajov našim spracovateľom, uvedeným v časti Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich predávame?“ môžeme vaše údaje predať tiež do tretích zemí mimo Európsky hospodársky priestor, ktoré nezaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov. Všetky takéto predávania budeme uskutočňovať len v prípade, že sa príslušný spracovateľ zaviaže dodržovať štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF 

 1. Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovávaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovávaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patrí:

Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich predávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov dodávateľov“. Pokiaľ si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú  či nie sú z našej strany spracovávané, a pokiaľ tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšiu kópiu už s poplatkom. 

Právo na opravu

Chybovať je ľudské. Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili. 

Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov: 

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, pre ktoré sme ich spracovávali;
 • využijete svoje právo vzniesť námietku proti spracovaniu (viz nižšie časť Právo vzniesť námietku proti spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme, alebo
 • domnievate sa, že nami prevádzané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade s obecne záväznými predpismi.

Ale majte prosím na pamäti, že i keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž neuplatní v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov je i naďalej nevyhnutné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenia, výkon či obhajobu našich právnych nárokov (viz časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?).

Právo na obmedzenie spracovania

V niekterých prípadoch môžete okrem práva na výmaz využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na výmaz), ale po obmedzenú dobu. spracovanie osobných údajov musíme obmedziť, keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, než sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať len ich obmedzenie (napr. pokiaľ očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje i tak poskytli);
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre hore uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo vzniesť námietku proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú vyšetrujeme, či je vaše námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach. 

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe našeho oprávneného záujmu (viz časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Vaše osobné údaje prestaneme spracovávať, pokiaľ nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovávaní pokračovali. 

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijak dotknuté vaše právo podať sťažnosť na príslušnom dozorovom úrade. Toto právo môžete uplatniť hlavne v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore s obecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami prevádzanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

 1. Ako sa dá uplatniť jednotlivé práva?

Najrýchlejší spôsob, ako je možné uplatniť a požiadať o výkon práva je zaslanie žiadosti prostredníctvom dátovej schránky spoločnosti, prípadne v listinnej podobe na adresu sídla spoločnosti. V takom případe však musí byť vaša žiadosť opatrená úradne overeným podpisom. 

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, hlavne z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás samozrejme budeme informovať. 

 1. Ako sa dá uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov je vám k dispozícii náš poverenec pre ochranu osobných údajov.