Ochrana osobných údajov zákazníkov

unique products s.r.o.,

so sídlom Klimentská 1746/52 Nové Město 110 00 Praha 1 IČO : 08062277

C 312334 vedená u Městského soudu v Praze

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

(zákazníci)

 

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkom subjektu našej spoločnosti unique products s.r.o., so sídlom Klimentská 1746/52 Nové Město 110 00 Praha 1 IČO : 0806227 C 312334 vedená u Městského soudu v Praze Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na  tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 22.07.2019.  (ďalej len „Spoločnosť“). Naša Spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedný subjekt, s ktorým máte uzatvorenú zmluvu (prevádzkovateľ). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania vášho zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou.

 

 

 1. Kategórie osobných údajov

 

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, akademický titul, dátum narodenia.
 • Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonický kontakt, dátum narodenia, Rodné číslo, číslo zákazníka.
 • Zmluvné údaje. Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných prác a služieb.
 • Platobné informácie. Ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených prác a služieb.
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, listinná korešpondencia.

 

 

 1. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

 

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

 

 

 1. Umiestnenie vašich osobných údajov

 

K vašim osobným údajom bude mať prístup personál v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti.

 

 

 1. Účely a ciele spracúvania údajov a ich právny základ

 

Účel spracúvania

Právny základ

Zákaznícka administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách.  Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov.

Údaje budú spracúvané na zabezpečenie zmluvného vzťahu v ktorom vystupujete ako jedna zo zmluvných strán a Oprávnený záujem spoločnosti ako prevádzkovateľa avšak v nevyhnutnom rozsahu.

Zasielanie Newslettra. Jedná sa o ponuky vlastných služieb.

Oprávnený záujem  spoločnosti ako prevádzkovateľa avšak v nevyhnutnom rozsahu.

Direct marketing. Zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkov a ponukami na mieru pre nich na základe Vašich údajov, ktorými disponujeme.

Oprávnený záujem  spoločnosti ako prevádzkovateľa avšak v nevyhnutnom rozsahu.

Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.

Zákonné povinnosti vyplývajúce pre nás z osobitných predpisov ako napríklad zákon o účtovníctve a zákon o DPH.

Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete. Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu našich prevádzok.

Oprávnený záujem   spoločnosti ako prevádzkovateľa avšak v nevyhnutnom rozsahu a Váš súhlas v prípade ak ním disponujeme.

Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať.

Oprávnený záujem   spoločnosti ako prevádzkovateľa avšak v nevyhnutnom rozsahu a Váš súhlas v prípade ak ním disponujeme.

Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.

Zákonné povinnosti vyplývajúce pre nás z osobitných predpisov.

Marketingové profilovanie. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj ďalších údajov na účel priameho marketingu, ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame.

Váš súhlas ako preukázateľný prejav vôle Vás ako dotknutej osoby.

Zákazníci mladší ako 16 rokov. V prípade ak ku dňu podpisu zmluvnej dokumentácie s našou spoločnosťou ste nedosiahli vek 16 rokov a chcete našej spoločnosti poskytnúť marketingový súhlas je potrebné aby tento úkon bol realizovaný vašim zákonným zástupcom.

Zákonná povinnosť vyplývajúca pre nás zo Zákona o ochrane osobných údajov. S osobami mladšími ako 18 rokov však zmluvný vzťah neuzatvárame.

 

 

 1. Uchovávanie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania nášho zmluvného vzťahu. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas nášho zmluvného vzťahu, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné údaje vymažeme najneskôr po 5 rokoch po ich vygenerovaní, pokiaľ legislatíva alebo kontrolné orgány nevyžaduje ich uchovávanie po dlhšiu dobu.

 

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

 

 

 1. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

 

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

 

 

 1. Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

 

Podľa zákona o ochrane údaje máte určité práva.

 

Právo na prístup

Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame.

 

Vaše osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

 

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie, napríklad keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.

 

Právo namietať

Máte právo namietnuť voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné osobné údaje na tento účel.

 

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zákazníckych vzťahov automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, ale ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.

 

Právo stiahnuť súhlas

Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

 

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

 

 

 1. Kontaktné údaje

 

Ak by ste sa s nami chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na info@zdraviikrasa.cz.

 

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.datapriotection.gov.sk.

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom emailovej správy na emailovú adresu info@zdraviikrasa.cz.

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie