Štatút súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

(Súťaž o Collafit a Jerky)

 

Tento štatút súťaže Súťaž o Collafit a Jerky (ďalej len „štatút“) upravuje podmienky účasti na súťaži Súťaž o Collafit a Jerky (ďalej len „súťaž“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach jej účastníkov.

 

VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

 1. Vyhlasovateľom tejto Súťaže je spoločnosť MY PROPERTY s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10/A, Bratislava - Rača 831 06, IČO: 50 515 446, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 117082/B (ďalej len ako „vyhlasovateľ“). 

 

ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

 1. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa dostupných na internetovej stránke elektronického obchodu vyhlasovateľa zdravieikrasa.sk.   
 2. Predmetom súťaže je zodpovedanie otázky vyhlasovateľa zverejnenej na www.zdravieikrasa.sk ako aj v Newsletteri vyhlasovateľa a uvedenie správnej odpovede na túto otázku označením príslušnej kolónky uvedenej na zdravieikrasa.sk, a následného odoslania tejto odpovede vyhlasovateľovi kliknutím na kolónku „odoslať“. 

 

TRVANIE SÚŤAŽE

 1. Súťaž trvá odo dňa 27.2.2020 od 00:01 hod. do dňa 31.3.2020 do 23:59 hod. Najneskôr do dňa 31.3.2020 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

 

PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
 2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v čase jej trvania v zmysle bodu 4. tohto štatútu zodpovie otázku vyhlasovateľa súťaže a uvedie správnu odpoveď na túto otázku označením príslušnej kolónky uvedenej na zdravieikrasa.sk, a následne odošle túto odpoveď vyhlasovateľovi kliknutím na kolónku „odoslať“.
 4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
 5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
 6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
 7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

 

CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

 1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:
  1. 10 x Fitness Jerky by Zora Czoborová (ďalej len „cena č. 1“);
  2. 6 x Collafit by Zora Czoborová (ďalej len „cena č. 2“);

 (cena č. 1 a cena č. 2 ďalej spolu ako „ceny“).

 1. Hodnota ceny č. 1 je 119,00 EUR (slovom stodeväťnásťeur).
 2. Hodnota ceny č. 2 je 209,40 EUR (slovom dvestodeväťeurštyridstaťcentov).
 3. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

 

ŽREBOVANIE A OCENENIE

 1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle bodu 4. štatútu, t. j. do dňa 23.2.2020
 2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu vykonajú zamestnanci vyhlasovateľa.
 3. Žrebovanie výhercov je neverejné a bude sa realizovať elektronickou formou náhodného výberu.
 4. Vyžrebovaný bude jeden výherca ceny č. 1 a jeden výherca ceny č. 2. 
 5. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.
 6. Vyžrebovaní budú aj dvaja náhradníci na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom (ďalej len „náhradníci“).
 7. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na meste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom a výhercom.
 8. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa.
 9. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Súťažiaci berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v súťaži udeľuje vyhlasovateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj  „ZoOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane  osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na účel vyhodnotenia súťaže a ďalších činností  súvisiacich s vyhodnotením súťaže (spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa) na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu  jedného (1) mesiaca odo dňa ukončenia obdobia trvania súťaže. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely. V nadväznosti na predchádzajúcu vetu platí, že účasť na súťaži nie je nijako podmienená udelením súhlasu na spracovanie osobných údajov pre účel zasielania Newslettera, nakoľko Newsletter predstavuje iba jeden z prostriedkov, ktorým sa súťažiaci môže oboznámiť so súťažnými otázkami, pričom tento súhlas môže súťažiaci dobrovoľne udeliť a odvolať nezávisle od účasti na súťaži .  
 2. Súťažiaci berie na  vedomie a súhlasí, že v prípade, ak bude vyžrebovaný ako výherca alebo náhradník podľa bodu 17. a 22. tohto štatútu, bude kontaktovaný vyhlasovateľom na emailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené súťažiacim pri prihlásení do súťaže.
 3. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca alebo náhradník a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
 4. Svojou účasťou v súťaži súťažiaci vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa ZoOOÚ a Nariadenia GDPR, najmä že jeho súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej  žiadosti doručenej vyhlasovateľovi alebo inou vhodnou formou. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Odvolaním súhlasu sa končí účasť súťažiaceho v súťaži.
 5. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov užívateľov internetovej stránky elektronického obchodu vyhlasovateľa zdravieikrasa.sk sú dostupné na https://www.zdravieikrasa.sk/informacie/ochrana-osobnych-udajov-zakaznikov/.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tento štatút je zverejnený na webovej stránke zdravieikrasa.sk a dátum účinnosti tohto štatútu je 27.2.2020.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke zdravieikrasa.sk.
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu 32. tohto štatútu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
 5. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť

 

V Bratislave dňa 26.2.2020

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie